Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB

En compliment del que s’estableix per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc web:

Titular: ASSOCIACIO EL TOMB DE REUS (d’ara endavant, referit com “EL TOMB DE REUS”).

Seu i establiment: C. Boule, 2 Reus, 43201, Tarragona

N.I.F.: G55531982

E-mail: info@eltombdereus.com

Telèfon: (+34) 644 652 621

 

ÚS DEL LLOC WEB

El simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del mateix (d’ara endavant, “l’Usuari”), i implica que accepta tots els termes aquí exposats. En cas de no estar d’acord amb els presents termes, l’usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-lo.

L’accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

La web de EL TOMB DE REUS no es dirigeix a menors de 18 anys. En utilitzar el Lloc web vostè declara i garanteix que és major de 18 anys.

 

INFORMACIÓ FACILITADA EN EL LLOC WEB

EL TOMB DE REUS és un Lloc web en el qual es permet a l’Usuari adquirir serveis de l’àmbit de la restauració. EL TOMB DE REUS vol ajudar l’Usuari a poder disposar del seu menú en les seves instal·lacions de la forma més accessible possible, posant-li en contacte amb un conjunt de restaurants, i oferint-li així una àmplia gamma de serveis i ofertes. Si l’Usuari decideix adquirir un dels serveis serà plenament responsable d’acceptar les condicions de contractació, eximint a EL TOMB DE REUS de qualsevol mena de responsabilitat pel seu incompliment.

EL TOMB DE REUS indica en el seu Lloc web un conjunt de serveis i preus relacionats. Aquests preus poden actualitzar-se. Si l’Usuari, per la informació facilitada, vol contactar amb EL TOMB DE REUS disposa de punts de contacte facilitat per a això. L’Usuari és coneixedor de l’exposat, i entén que la informació facilitada en el Lloc web no pot donar lloc a cap mena de reclamació cap a EL TOMB DE REUS que no sigui referida als serveis estrictament relacionats a aquesta, ja que la seva actuació és d’intermediari entre el sol·licitant (Usuari) i l’oferent (Restaurant). En cas de desavinença entre totes dues parts, EL TOMB DE REUS pot actuar com a punt de contacte per a mediar i solucionar la problemàtica que hagi pogut sorgir.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per a EL TOMB DE REUS l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

EL TOMB DE REUS no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web, així com tampoc dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

EL TOMB DE REUS podrà, al seu sol criteri i sense necessitat de cap preavís, suspendre temporal o definitivament l’accessibilitat i/o permanència del Lloc web en Internet, així com els serveis oferts a través d’aquest. En cap cas EL TOMB DE REUS assumirà responsabilitat alguna derivada de tals actes, sempre que els serveis adquirits per l’Usuari i iniciats abans de la interrupció del Lloc web hagin estat dut a terme.

 

CONTINGUTS I SERVEIS ENLLAÇATS A través DEL LLOC WEB

El Lloc web pot contenir dispositius d’enllaç, directoris que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “llocs enllaçats”). EL TOMB DE REUS només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç als mateixos amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-lo a EL TOMB DE REUS.

En cap cas l’existència de llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre EL TOMB DE REUS i els responsables o titulars d’aquests. Tret que s’indiqui expressament el contrari en el Lloc web, EL TOMB DE REUS no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys i perjudicis que aquests puguin produir a l’Usuari o a qualsevol tercer.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s’ofereixen en aquest Lloc web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals, contràries a la bona fe i a l’ordre públic, o que puguin estar tipificades com a delictes o ser sancionables pel dret. L’Usuari assumeix plena responsabilitat dels seus actes.

EL TOMB DE REUS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de EL TOMB DE REUS o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de EL TOMB DE REUS o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueix algun dret sobre els mateixos a l’Usuari.

En el cas que es permeti a l’Usuari a publicar directament o a través de EL TOMB DE REUS en el Lloc web, l’Usuari cedeix a EL TOMB DE REUS, de forma no exclusiva, gratuïtament, per a tot l’àmbit territorial mundial i pel màxim període de protecció legalment previst, la totalitat dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, amb la finalitat que els serveis sol·licitats o utilitzats per l’Usuari puguin prestar-se correctament.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

L’Usuari podrà obtenir informació sobre el tractament de dades de caràcter personal que duem a terme en aquest Lloc web, a través de l’enllaç a la Política de Privacitat.

EL TOMB DE REUS podrà utilitzar cookies per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’Usuari pel seu Lloc web. Per a més informació, l’Usuari pot consultar la Política de Cookies publicada en aquest Lloc web.

 

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en les Condicions operants en aquest Lloc web fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les altres Condicions en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

EL TOMB DE REUS perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu Lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

El no exercici o execució per part de EL TOMB DE REUS de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes Condicions d’ús no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord exprés i per escrit de EL TOMB DE REUS.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes clàusules es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. EL TOMB DE REUS i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se entre ells per l’accés i/o ús del Lloc web als Jutjats i Tribunals de Tarragona, tret que la llei estableixi una altra cosa.

Accés / Registre