TERMES I CONDICIONS PER A RESTAURANTS

ASSOCIACIO EL TOMB DE REUS, amb domicili a Reus (Tarragona), C. Boule, 2, C.I.F. número G55531982, i adreça de correu electrònic info@eltombdereus.com (en endavant, “EL TOMB DE REUS”) és el titular del Lloc web: www.restaurants.eltombdereus.online així com dels seus subdominis (d’ara endavant, el “Portal”).

 

OBJECTE DELS TERMES I CONDICIONS

EL TOMB DE REUS és un Lloc web mitjançant el qual els usuaris poden sol·licitar les seves dietes, menjars, menús, plats, concorde als seus interessos i preferències, dins d’un conjunt ampli de possibilitats. EL TOMB DE REUS facilita el tràmit i gestió de la comanda així com la seva recepció.

EL TOMB DE REUS promou en el seu Portal la participació d’aquelles empreses de restauració que desitgin incorporar la seva oferta i servei, concorde als Termes i Condicions per a Restaurants (d’ara endavant, les “Condicions”) aquí exposats.

Les presents Condicions hauran de ser signades en cadascuna de les pàgines, o mitjançant certificat digital i remeses per correu electrònic a info@eltombdereus.online.

 

DEFINICIONS

El Restaurant: és l’empresa de restauració que ha acceptat els Termes i Condicions per a Restaurants de EL TOMB DE REUS i desitja incorporar la seva oferta i servei en el Portal.

L’Usuari: és el client del servei, particular, empresa o professional, que ha acceptat els Termes i Condicions per a Usuaris de EL TOMB DE REUS i desitja fer ús del Portal.

El Portal: és EL TOMB DE REUS com a intermediari que incorpora la informació dels Restaurants sobre la seva oferta i servei, i els ofereix als Usuaris perquè els puguin consultar i adquirir.

EL TOMB DE REUS: és la titular del Lloc web i del Portal, així com l’encarregada del manteniment i correcte funcionament informàtic.

Oferta del Restaurant: el menú o plat seran les tipologies de comandes que podrà adquirir l’Usuari, concorde a l’oferta del Restaurant. El Portal permetrà al Restaurant configurar la seva oferta concorde a les característiques de l’Usuari com a particular, empresa o professional.

Menú o plat: servei ofert pel Restaurant, que comptarà amb diferents ofertes de menús o plats concorde a la condició de l’Usuari com a particular, empresa o professional.

 

ÚS DEL PORTAL

El Restaurant podrà incorporar la informació necessària relativa al seu negoci: nom, localització, persona de contacte, telèfon de contacte, correu de contacte, horari i jornada.

EL TOMB DE REUS li requerirà incorporar: informació de l’empresa, CIF o quota d’autònom, número de compte corrent per a la domiciliació de la quota d’alta al Portal i del manteniment del servei.

El Restaurant podrà personalitzar la seva oferta: podran seleccionar la seva oferta en menús o plats, amb diferents propostes en el cas de menús; podran seleccionar el número o quantitat màxima de menús o plats que poden oferir en cada comanda; podrà seleccionar quines alternatives dietètiques poden oferir incloent indicació del tractament d’intoleràncies alimentàries vàries i relacionats; podran seleccionar el cost dels menús i el cost dels plats.

El Restaurant haurà d’indicar el seu interès a efectuar promocions dels seus serveis, de manera setmanal, quinzenal o mensual.

 

ADQUISICIÓ DEL SERVEI I COBRAMENTS

Alta en el Portal: per a la tramitació de l’alta en el Portal el Restaurant haurà d’abonar una quota de pagament únic amb un cost de 0 € + IVA. Aquesta quota cobrirà la tarifa d’inscripció i de creació de compte.

Comissions aplicables: en l’ús del servei del Portal es liquidarà un cobrament mensual al Restaurant de 0 € (IVA inclòs) per cada menú o plat que s’hagi facturat.

Liquidacions: es realitzarà una transferència entre els dies 1 i 16 de cada mes amb les comandes respectives efectuades. No es reportarà cap cost per permanència o cancel·lació del servei, ni quota fixa mensual per a l’ús del Portal.

Per poder-se donar d’alta al PORTAL el restaurant haurà de ser soci d’El Tomb de Reus. Per fer-se soci cal enviar un correu electrònic a gestio@eltombdereus.com sol·licitant l’alta.

 

ÚS DE DADES PERSONALS I FACTURACIÓ

EL TOMB DE REUS tractarà les dades personals dels Usuaris en condició de Responsable del tractament. El Restaurant tindrà la condició de Responsable del tractament per al conjunt de dades que li siguin comunicats de manera necessària per al desenvolupament de la seva activitat. Per a això, EL TOMB DE REUS haurà recaptat el consentiment de l’Usuari per a l’efectuació d’aquesta comunicació de dades.

En relació a l’exposat en el paràgraf anterior, el Restaurant haurà de complir amb les seves obligacions legals, com en matèria de protecció de dades podrien ser el deure d’informar els interessats del tractament de dades que es vagi a efectuar, com de qualsevol altra obligació que per normativa li correspongui.

El Restaurant haurà de dur a terme la correcta facturació de cada comanda per a cada client amb les dades que li han estat comunicats de cada Usuari.

El Restaurant declara que és coneixedor dels termes exposats, de la normativa de protecció de dades i altres normatives operants en el territori espanyol i europeu que li siguin aplicable, i que compleix amb tots els extrems legals necessaris. EL TOMB DE REUS no pot resultar objecte de reclamació en aquest sentit, sent el Restaurant l’únic responsable de l’incompliment de les seves obligacions concorde a les bones pràctiques, lleis i al Dret.

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

 

EL TOMB DE REUS ha establert una relació de supòsits i conseqüències per a la correcta cancel·lació de les comandes.

La normativa europea preveu la cessació del dret de desistiment per a uns supòsits concrets segons l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries: serveis que hagin estat executats o que hagin donat principi; serveis que impliquin productes que no puguin ser retornats per les seves característiques; productes que hagin d’utilitzar-se com serien els aliments, necessaris per a la correcta prestació del servei. S’entendrà que es compleixen els supòsits quan la cancel·lació es produeix concorde a l’exposat:

 

Si la comanda es realitza de manera diària en els horaris previstos per a això (concorde a l’exposat per cada restaurant, exemple de 9 a 12.30) per a la comanda de menú o plat de mig dia, una vegada confirmat la comanda aquest no podrà ser cancel·lat. L’Usuari és conscient que aquest import no serà reemborsable donada la immediatesa del servei que començarà una vegada sigui confirmat la comanda.

EL TOMB DE REUS recomana al Restaurant adaptar la seva previsió concorde als períodes exposats en la política de cancel·lació. Qualsevol cancel·lació de la comanda per part de l’Usuari que respongui al final de preavís necessari obtindrà la devolució de l’import satisfet, i les quantitats hauran de ser retornades per part de qui les hagi cobrat de manera íntegra i sense excepcions.

El Restaurant declara ser coneixedor de les condicions exposades i accepta complir-les. El seu incompliment podrà reportar les responsabilitats legals contra el Restaurant que resultin necessàries.

 

OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DEL RESTAURANT

Les obligacions i responsabilitats del Restaurant són conforme a l’exposat:

El Restaurant mitjançant l’acceptació de les Condicions és conscient que la utilització del Portal està sota la seva responsabilitat, especialment referent a la comunicació d’informació sobre la seva oferta i servei.

El Restaurant haurà de proporcionar tota informació de manera veraç i actualitzada. Queda prohibit introduir informació contrària a l’indicat en les Condicions, ni contrària al dret i legislacions vigents.

El Restaurant assumeix plena responsabilitat per a la prestació del seu servei concorde a la seva oferta. Serà plenament responsable de la qualitat dels productes oferts, així com de poder dur a terme les comandes sol·licitades concorde a la seva informació. El retard que pugui donar-se en la sortida de la comanda ha d’estar justificat, sent plenament responsable de les conseqüències que puguin derivar-se per l’afectació de l’Usuari. En cas que la comanda no pugui ser tramitat concorde als pactes haurà de comunicar-lo immediatament a EL TOMB DE REUS, sent el Restaurant el responsable de les controvèrsies que puguin ocasionar-se.

El Restaurant entén que el compliment dels termes exposats en aquestes Condicions, així com la informació que faciliti en el Portal, és plenament vinculant. El seu incompliment pot ser penalitzat pels perjudicis que se li poguessin causar a EL TOMB DE REUS.

El Restaurant sap que per a la prestació del servei, EL TOMB DE REUS comptarà amb empreses de transport, per la qual cosa el Restaurant accepta mantenir una plena col·laboració amb aquesta empresa de transport.

El Restaurant no podrà utilitzar informació de tercers sense el seu consentiment, per a la utilització del Portal i del servei.

El Restaurant ha de custodiar les seves dades d’accés i contrasenya, comprometent-se a no cedir el seu ús, assumint la responsabilitat que poguessin derivar-se d’un ús indegut d’aquests.

 

RESPONSABILITAT DE EL TOMB DE REUS

EL TOMB DE REUS respondrà només dels danys que el Restaurant pugui sofrir a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin produïts per una actuació amb dol i culpa per part de EL TOMB DE REUS.

EL TOMB DE REUS no és responsable de l’exactitud i veracitat de la informació publicada en el Portal i per tant tampoc serà responsable de les decisions que es prenguin basades en aquesta informació o els danys produïts per aquest motiu.

EL TOMB DE REUS presta serveis d’informació mitjançant en la publicació de continguts i en la gestió de comandes i en la seva recepció. Els Usuaris contacten amb EL TOMB DE REUS per a la gestió de tal servei. Com a intermediació de serveis, la qualitat, contingut, preu o disponibilitat dels serveis que es contractin seran responsabilitat del Restaurant.

El Restaurant reconeix que tècnicament no és possible aconseguir el 100% de disponibilitat del Portal. No obstant això, EL TOMB DE REUS posarà tots els mitjans necessaris per a mantenir disponible el Portal.

EL TOMB DE REUS no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis ocasionats per corts en el servei del Portal que no siguin per una acció culpable o dolosa del Portal.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El Restaurant es compromet a fer un ús adequat dels continguts que EL TOMB DE REUS li posa a la seva disposició, en particular quan incorpori el seu contingut, siguin imatges, de les quals assegura tenir els drets de propietat intel·lectual necessaris per al seu ús. EL TOMB DE REUS no serà responsable de les infraccions realitzades pel Restaurant que afectin tercers. El Restaurant assumeix a aquest efecte la responsabilitat que pugui suscitar-se.

Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts de EL TOMB DE REUS sense consentiment exprés i per escrit. La utilització no autoritzada d’aquests continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Així mateix, el Restaurant que publiqui continguts en el Portal cedeix gratuïtament, de forma no exclusiva, a EL TOMB DE REUS, els drets de reproducció, distribució i comunicació d’aquests, així mateix autoritza expressament la cessió d’aquests textos i imatges a terceres pàgines web amb les quals EL TOMB DE REUS realitzi acords.

El Restaurant accepta ser l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació per incompliment de drets d’autor concorde a l’exposat, eximint expressament a EL TOMB DE REUS de qualsevol reclamació.

 

INTERRUPCIÓ O TERMINACIÓ DEL SERVEI

EL TOMB DE REUS podrà interrompre o acabar el servei objecte d’aquestes Condicions en qualsevol moment i sense previ avís.

En tot cas, EL TOMB DE REUS podrà interrompre el servei a qualsevol Restaurant que faci una utilització negligent, de conducta il·lícita, no ètica, contrària a les Condicions d’aquest Lloc web o contrària a les normes del Dret, així com contraria als interessos de EL TOMB DE REUS i dels seus col·laboradors i Usuaris.

El Restaurant que vulgui donar per finalitzat el servei i l’ús del Portal, haurà d’avisar amb 30 dies d’antelació de tal situació, o de no ser possible per raons de força major, haurà d’avisar al més aviat possible a EL TOMB DE REUS. Aquest terme serà necessari perquè EL TOMB DE REUS pugui gestionar l’eliminació de l’oferta i servei del Restaurant en el Portal, així com de les liquidacions pertinents.

 

COMUNICACIÓ AMB EL TOMB DE REUS

Qualsevol comunicació que hagi d’efectuar-se a EL TOMB DE REUS podrà dur-se a terme mitjançant:

Correu electrònic a info@eltombdereus.online

Contacte telefònic al número (+34) 644 652 621

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pugui originar-se entre les parts, com a accions que considerin oportunes, hauran d’interposar-se davant els Jutjats i Tribunals de Tarragona.

 

SIGNATURA DEL RESTAURANT

 

 

 

Nom i càrrec:

Fdo:

CIF:

Domicili:

Data:

Accés / Registre