CONDICIONS DE REGISTRE A EL TOMB DE REUS

ASSOCIACIO EL TOMB DE REUS, amb domicili a Reus (Tarragona), C. Boule, 2, C.I.F. número G55531982, i adreça de correu electrònic info@eltombdereus.com (en endavant, “EL TOMB DE REUS”) és el titular del Lloc web: www.restaurants.eltombdereus.online així com dels seus subdominis (d’ara endavant, el “Portal”).

 

FINALITAT D’ÚS DEL PORTAL

EL TOMB DE REUS és un Lloc web mitjançant el qual els Usuaris poden sol·licitar les seves dietes, menjars, menús, plats, concorde als seus interessos i preferències, dins d’un conjunt ampli de possibilitats. EL TOMB DE REUS facilita el tràmit i gestió de la comanda així com la seva recepció.

Per a l’ús del Portal, l’Usuari és conforme i accepta utilitzar-lo concorde a les següents condicions.

 

DEFINICIONS

L’Usuari: és el client del servei, ciutadà, empresa o professional, que s’ha registrat acceptant les presents condicions per a Usuaris de EL TOMB DE REUS i desitja fer ús del Portal.

El Restaurant: és l’empresa de restauració que incorporar la seva oferta i servei en el Portal.

El Portal: és EL TOMB DE REUS com a intermediari que incorpora la informació dels Restaurants sobre la seva oferta i servei, i els ofereix als Usuaris perquè els puguin consultar i adquirir.

EL TOMB DE REUS: és la titular del Lloc web i del Portal, així com l’encarregat del manteniment i correcte funcionament informàtic.

 

REGISTRE I COMPTE

L’Usuari podrà registrar-se al Portal mitjançant una introducció de dades necessària en el Portal.

En el Portal serà necessari que l’Usuari introdueixi totes les dades que resultin necessaris relatius al seu compte.

L’Usuari disposarà d’un conjunt d’opcions de configuració del seu compte, per a incorporar nova informació, modificar-la i fins i tot eliminar-la.

Segons l’ús que dugui a terme l’Usuari, mitjançant la tramitació de comandes, podrà trobar en l’historial de compres del seu compte el relat de comandes que hagi efectuat, com altra informació de les seves comandes actives o efectuades.

 

NORMES D’ÚS

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Portal ateses les Condicions i avisos legals que disposi el Lloc web de EL TOMB DE REUS, a les bones pràctiques i ètiques i al compliment de les Lleis.

L’Usuari deurà en tot moment proporcionar dades real i a mantenir-los actualitzades, sent la seva responsabilitat qualsevol falta que pogués derivar-se relacionada a aquestes dades.

L’Usuari declara que d’introduir dades de tercers disposa de les autoritzacions o consentiments necessaris per a això, per tant, declara que no utilitzarà dades de tercers en la utilització del Portal de manera fraudulenta o no concorde al Dret.

L’Usuari haurà de mantenir amb la deguda diligència i confidencialitat les seves dades d’accés i contrasenya, per la qual cosa no permetrà la cessió del seu ús a tercers.

L’Usuari declara ser conscient que concorde als seus actes i conducta se’l farà responsable d’assumir les divergències que puguin derivar-se de l’ús indegut que dugui a terme.

 

RESPONSABILITAT

EL TOMB DE REUS respondrà només dels danys que l’Usuari pugui sofrir a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin produïts per una actuació amb dol i culpa per part de EL TOMB DE REUS.

EL TOMB DE REUS no podrà respondre de problemes relacionats a comptes d’Usuari registrades mitjançant l’accés de comptes tercers com de Facebook, Twitter o Google.

L’Usuari declara ser coneixedor que tècnicament no és possible aconseguir el 100% de disponibilitat del Portal. No obstant això, EL TOMB DE REUS posarà tots els mitjans necessaris per a mantenir disponible el Portal.

EL TOMB DE REUS no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis ocasionats per corts en el servei del Portal que no siguin per una acció culpable o dolosa del Portal.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que EL TOMB DE REUS li posa a la seva disposició, en particular quan incorpori el seu contingut, siguin imatges, de les quals assegura tenir els drets de propietat intel·lectual necessaris per al seu ús.

EL TOMB DE REUS no serà responsable de les infraccions realitzades per l’Usuari que afectin tercers. L’Usuari assumeix a aquest efecte la responsabilitat que pugui suscitar-se.

Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts de EL TOMB DE REUS sense consentiment exprés i per escrit. La utilització no autoritzada d’aquests continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Així mateix, l’Usuari que publiqui continguts en el Portal cedeix gratuïtament, de forma no exclusiva, a EL TOMB DE REUS, els drets de reproducció, distribució i comunicació d’aquests, així mateix autoritza expressament la cessió d’aquests textos i imatges a terceres pàgines web amb les quals EL TOMB DE REUS realitzi acords.

L’Usuari accepta ser l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació per incompliment de drets d’autor concorde a l’exposat, eximint expressament a EL TOMB DE REUS de qualsevol reclamació.

 

INTERRUPCIÓ O FINALITZACIÓ DEL SERVEI

EL TOMB DE REUS podrà interrompre o acabar el servei i el Portal en qualsevol moment i sense previ avís.

En tot cas, EL TOMB DE REUS podrà interrompre el servei a qualsevol Usuari que faci una utilització negligent, de conducta il·lícita, no ètica, contrària a les Condicions d’aquest Lloc web o contrària a les normes del Dret, així com contraria als interessos de EL TOMB DE REUS i dels seus col·laboradors i Usuaris.

 

COMUNICACIÓ AMB EL TOMB DE REUS

Qualsevol comunicació que hagi d’efectuar-se a EL TOMB DE REUS podrà dur-se a terme mitjançant:

Correu electrònic a info@eltombdereus.online

Contacte telefònic o via WhatsApp al número (+34) 644 652 621

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pugui originar-se entre les parts, com a accions que considerin oportunes, hauran d’interposar-se davant els Jutjats i Tribunals de Tarragona, o bé davant els Jutjats i Tribunals del lloc on l’Usuari resideixi quan la legislació de consumidors i usuaris li permeti.

Login / Register