Condicions Generals de Contractació

 

Aquestes Condicions Generals de Contractació (d’ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen el procediment d’adquisició de serveis del lloc web accessible a través del nom de domini www.restaurants.eltombdereus.online i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc web”), basat en la contractació de serveis a través d’aquest. El simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del mateix (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari no ha de prosseguir amb el procés d’adquisició de serveis.

Per mitjà de l’acceptació d’aquestes Condicions Generals l’Usuari manifesta:

Que ha llegit, entén i accepta l’aquí exposat.
Que, en cas que es disposi a contractar algun servei, té capacitat suficient per a això.
Que, en tot cas actuar en nom d’una persona jurídica, té poder de representació suficient i en vigor per a això, o és una persona física professional o autònom.
Que és major d’edat.

 

1. Informació general del Lloc web

A continuació s’ofereix la informació general del Lloc web:

Titular: ASSOCIACIO EL TOMB DE REUS (d’ara endavant, referit com “EL TOMB DE REUS”).

Seu i establiment: C. Boule, 2, 43201, Reus (Tarragona)

N.I.F.: G55531982

E-mail: info@eltombdereus.com

Telèfon: (+34) 644 652 621

 

2. Normes d’utilització i responsabilitat de l’Usuari

L’Usuari que desitgi adquirir un servei relacionat al Lloc web ha de tenir present que serà plenament responsable dels actes que dugui a terme per a la seva adquisició, que estaran plenament relacionades al dret i a les condicions exposades.

L’Usuari es declara coneixedor i accepta responsabilitat perquè, d’adquirir algun servei de menjar per a si mateix o per a un tercer, comuniqui qualsevol tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària abans de conducta i fer efectiva la tramitació de la comanda. Conseqüències posteriors relacionades a la falta d’indicació d’aquests extrems serà responsabilitat assumida per l’Usuari.

L’Usuari es compromet a mantenir indemne a EL TOMB DE REUS de qualsevol reclamació, pèrdua o mal en què pogués incórrer, sobre la base de la seva falta de diligència en el moment d’adquisició del servei, a la vulneració del dret i de les bones pràctiques per part de l’Usuari o d’un tercer, a expectatives no complertes, o a circumstàncies que no depenguin exclusivament de l’àmbit professional de EL TOMB DE REUS.

EL TOMB DE REUS intentarà que la informació del Lloc web estigui actualitzada i sigui correcta, no obstant això la prestació del servei depèn de terceres empreses. Per això no pot assegurar el compliment d’aquest extrem en tot moment, atès que és fàcil que la informació sigui modificada i que aquesta no hagi pogut ser adaptada en el Lloc web. L’Usuari accepta que EL TOMB DE REUS no pot assumir responsabilitat relacionada a aquesta falta.

 

3. Contractació de serveis
3.1. Característiques principals dels productes

Les característiques principals dels productes oferts a través del Lloc web poden consultar-se en la pestanya corresponent de cada producte en la qual es presenten.

 

3.2. Procediment de compra

La llengua en la qual pot formalitzar-se la contractació és la llengua catalana

El procediment general per a comprar productes a través del Lloc web és el següent:

En el Lloc web l’Usuari disposa de diferents mitjans per a trobar el Restaurant que sigui del seu grat per a poder realitzar una comanda. Per a això disposarà de mitjans de cerca configurables, establint la ubicació, el tipus de cuina, l’horari d’obertura i altres extrems que resultin necessaris i/o aplicables.
Seleccionat el Restaurant desitjat l’Usuari podrà començar a configurar la seva comanda afegint aquells elements que siguin del seu interès.
Confeccionat la comanda al seu gust l’Usuari podrà verificar la seva Ordre de compra així com procedir a la tramitació efectiva d’aquest.
L’Usuari haurà d’introduir les dades que se li requereixi per a poder fer efectiu la comanda, introduint les dades de facturació i de envio necessaris.
Finalment l’Usuari visualitzarà un missatge en pantalla confirmant la correcta finalització del procés de compra. També rebrà un correu electrònic confirmant la correcta finalització del procés de compra.

 

Si és un Usuari registrat en el Lloc web: EL TOMB DE REUS guardarà prova electrònica de la contractació efectuada per l’Usuari, podent aquest consultar el seu historial de compres realitzades a través del seu compte.

 

3.3. Contrasenya

Si és un Usuari registrat: l’Usuari és responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament d’aquesta. A aquest efecte, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts del Lloc web realitzat sota la seva contrasenya es reputarán realitzats per l’Usuari.

 

3.4. Correcció i identificació d’errors en la introducció de dades

Quan l’Usuari oblidi emplenar correctament alguna dada assenyalada com a obligatori en el corresponent formulari, no podrà avançar en el procés de contractació o validació fins a haver-lo emplenat.

Podrà modificar i/o actualitzar en qualsevol moment les dades facilitades durant el procés de compra, abans de la seva finalització, tornant enrere fins al pas desitjat.

Accedint al seu compte, l’Usuari podrà modificar i/o actualitzar en qualsevol moment les dades que va facilitar en el moment de registrar-se com a Usuari del Lloc web.

 

3.5.Lliurament de comandes

Les comandes es lliuraran concorde a les diferents modalitats:

i) Si la comanda s’efectua correctament i disposa de la preceptiva confirmació, el transportista arribarà a l’hora pactada amb un marge d’oscil·lació de 15 minuts.

ii) Si la comanda s’efectua de manera immediata, el lliurament serà conforme a l’horari d’obertura del restaurant i concorde a l’elaboració de la comanda i la seva sortida.

L’horari dependrà de la disponibilitat que ofereixi cada restaurant per a l’elaboració de les comandes.

El lliurament de comandes es podrà efectuar de dilluns a diumenge per part d’una empresa de transport i distribució alimentària. L’empresa de transport ofereix servei de les 09 h a les 24 h de dilluns a diumenge.

Es recomana a l’Usuari triar un restaurant mitjançant el localitzador de proximitat a la seva ubicació. L’Usuari és conscient i assumeix la responsabilitat derivada d’un enviament que no compleixi les seves expectatives fora de l’àmbit territorial del seu municipi.

 

3.6. Preu, modalitats de pagament i despeses d’enviament

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte en la seva corresponent fitxa inclouen, excepte indicació expressa en contra, l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i, en tot cas, s’expressen per defecte en moneda Euro (€). Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, assegurança d’enviament o qualssevols altres serveis addicionals i annexos al servei adquirit.

Les modalitats de pagament disponibles en el Lloc web són les següents:

i) Pagament efectuat mitjançant passarel·la de pagament de Caixa Bank, la qual gestionarà el pagament segur del servei. Les targetes admeses seran de crèdit/dèbit de VISA, MÀSTER, AMERICAN EXPRESS.

La facturació s’efectuarà per cada restaurant mitjançant l’emissió de factura per a cada Usuari/Client concorde a la modalitat de pagament. Aquestes factures estaran publicades en el compte de l’Usuari del Lloc web per a poder ser descarregades.

Les despeses d’enviament són 0€ + IVA.

4. Dret de desistiment

De conformitat al text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementària, una vegada que la comanda de l’Usuari hagi estat confirmat, concorde a l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, el dret de desistiment deixarà de ser operatiu per la concurrència dels supòsits de no aplicació del dret de desistiment.

La Política de cancel·lació (4.5.) recollirà les condicions operatives per al supòsit en què la comanda de l’Usuari hagi estat confirmat.

4.1. Termini d’exercici

L’Usuari té dret a desistir del contracte subscrit a través del Lloc web en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Per a exercir el dret de desistiment l’Usuari haurà de notificar a EL TOMB DE REUS la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca per correu electrònic a l’adreça info@eltombdereus.online.

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació de l’Usuari relativa a l’exercici d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En tot cas l’Usuari declara ser coneixedor de les condicions dels Supòsits de no aplicació del dret de desistiment (4.3.) i de les condicions de la Política de cancel·lació (4.4.).

 

4.2. Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment, EL TOMB DE REUS retornarà tots els pagaments que hagi rebut de l’Usuari, inclosos les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual l’Usuari informe a EL TOMB DE REUS de la seva decisió de desistir del contracte. EL TOMB DE REUS procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l’Usuari per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, l’Usuari no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

4.3. Suposats de no aplicació del dret de desistiment

De conformitat amb el que es preveu en l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, s’informa l’Usuari que no podrà desistir dels següents contractes:

La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés de l’Usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per EL TOMB DE REUS, haurà perdut el seu dret de desistiment.
El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament.
4.4. Política de cancel·lació

Si l’Usuari es troba en període d’ús del Dret de desistiment, és conscient i accepta expressament que finalitza una vegada l’execució del servei hagi començat. A tals efectes es considera que el servei ha començat segons l’exposat:

Si la comanda es realitza de manera diària en els horaris previstos per a això (concorde a l’exposat per cada restaurant, exemple de 9 a 12.30) per a la comanda de menú o plat de mig dia, una vegada confirmat la comanda aquest no podrà ser cancel·lat. L’Usuari és conscient que aquest import no serà reemborsable donada la immediatesa del servei que començarà una vegada sigui confirmat la comanda.

En cas d’incórrer en un d’aquests supòsits l’Usuari no podrà cancel·lar la comanda. L’Usuari és conscient que l’import de la comanda no serà reemborsable.

 

5.Queixes, reclamacions i sol·licituds d’informació

L’Usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions i/o sol·licituds d’informació a EL TOMB DE REUS, utilitzant per a això qualsevol de les següents vies:

Enviant un correu electrònic a l’adreça info@eltombdereus.com
Contactant al telèfon (+34) 644 652 621 per via app WhatsApp.

 

EL TOMB DE REUS disposa de fulls oficials de queixa/reclamació/denuncia que l’Usuari pot sol·licitar.

 

6. Exempció de responsabilitat

EL TOMB DE REUS només es fa responsable dels danys directes que l’Usuari pugui sofrir o contreure a causa de defectes atribuïbles al compliment d’obligacions corporatives respecte dels serveis que han de dur-se a terme; això implica fins a la quantitat total del cost del servei adquirit per l’Usuari.

Ni EL TOMB DE REUS ni els seus col·laboradors podran ser responsables de: pèrdues o danys punitius, especials, indirectes o conseqüents, pèrdues de producció, de beneficis, ingressos, contractes, així com de pèrdues o danys de clients o de reputació i pèrdues de demandes; errors relacionats amb la descripció de la informació incloent descripcions i preus dels serveis que siguin oferts pels Restaurants; pèrdues, danys o costos que sofreixis, contreguis o paguis, sorgits o relatius a l’ús, indisponibilitat o retard del funcionament del Lloc web; qualsevol tipus de perjudici, mort, mal de la propietat o altres danys, pèrdues i despeses que sofreixis, contreguis o paguis, ja sigui a causa d’actes legals, errors, infraccions, negligències, mala conducta professional deliberada, omissions, incompliments, representació errònia, responsabilitat extracontractual objectiva o atribuïble a l’empresa de restauració o de transport, quan s’ofereixin o promocionin en o a través del Lloc web, incloent qualsevol cancel·lació que no sigui total, força major o un altre acte que fuita del possible control de EL TOMB DE REUS.

L’Usuari està d’acord i accepta que l’empresa de restauració és l’única responsable quant al contingut de la comanda, és a dir el menjar relatiu a la comanda efectuada. EL TOMB DE REUS no elabora el menjar objecte de la comanda, sinó que efectua la gestió de la comanda per part de l’Usuari.

L’Usuari està d’acord i accepta que EL TOMB DE REUS s’ocupa de la gestió de la comanda, com de l’enviament mitjançant empreses de transport. Per això, les empreses de transport seran les responsables del correcte enviament de la comanda sol·licitada per l’Usuari. A tal sentit EL TOMB DE REUS no podrà ser declarada responsable de l’incompliment que aquesta part, empresa de transport, pugui ocasionar. L’Usuari accepta traslladar les seves reclamacions a la part que incompleix l’objecte contractual del servei.

 

7. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint aquestes Condicions Generals en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

8. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola.

L’Usuari i EL TOMB DE REUS acorden sotmetre qualsevol controvèrsia derivada de l’ús del Lloc web, o la contractació de productes i/o serveis realitzada a través d’aquest, als Jutjats i Tribunals de Tarragona, tret que correspongui un altre fur concorde a la Llei, com seria el domicili del consumidor.

9. Resolució alternativa de litigis en matèria de consum

S’informa l’Usuari sobre l’existència de la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea, a la qual pot accedir-se aquí.

Accés / Registre